Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten

Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een vangnet als het even wat minder gaat.
sociale werkvoorziening

Staatssecretaris Tamara van Ark wil samenwerking tussen bestuurders, deskundigen en betrokkenen om er voor te zorgen dat de overgangen van dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar aansluiten. Zij nodigt de partijen uit om samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkgroep op te richten.

Zij wil mensen aan de slag krijgen, ze wil werkgevers stimuleren om mensen met een beperking duurzame banen bieden (zeker ook overheidswerkgevers) zodat we een samenleving krijgen waarin het normaal is dat iedereen meedoet. Dit pleidooi was maandag 5 februari te horen in de Cedris-lezing. Zie de bijlage voor de hele toespraak van de staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid

 

Korting op Wajong-uitkering: Vraag de UWV-toeslag aan !

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV. Belangrijk is dat Wajongers (of hun bewindvoerder) zo snel mogelijk de UWV-toeslag aanvragen. Het formulier kan telefonisch worden aangevraagd via 0900-9294 of via de website van UWV. Lees meer..

Bron: Iederin

 

Beschut werkplekken gerealiseerd op Walcheren

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u ook zelf aan het UWV (laten) vragen of u beschut mag werken. Een beschutte werkplek is een baan die bij u past, met salaris. Er geldt sinds dit jaar ook een verplicht quotum (minimum aantal plekken)  per gemeente.

Stand eind 2017: De beschikbare ruimte voor Middelburg en Veere is benut, voor Vlissingen is 0,13 fte ruimte nog beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over het zelf aanvragen van een indicatie beschut werk.
Klik hier voor infomatie over het quotum voor 2017-2018
Klik hier voor informatie over het quotum voor 2018-2019

 

 

Vanaf 1 januari 2017 ook zelf advies beschut werk aanvragen

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden. Lees meer.

Bron: Samen voor de klant

Heeft u hiermee zelf te maken? Meer praktische informatie:

Beschut werk
U hebt een beperking en u wilt graag werken. Maar u kunt niet in een gewoon bedrijf werken omdat u veel begeleiding nodig heeft, meer dan een werkgever of jobcoach u kunnen bieden. Of de aanpassingen die u nodig heeft kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte werkplek is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV noodzakelijk
Of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, beoordeelt UWV. De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voorheen kon alleen uw gemeente dit voor u doen.

Het kan ook zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of dat u geen mogelijkheden heeft om te werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn, zoals bijvoorbeeld een baan in het kader van de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeenten regelen beschutte werkplekken
Als UWV vaststelt dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont gaat dan in overleg met u bekijken welk werk bij u past. En voor hoeveel uur u gaat werken.

Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft omdat er al meer mensen zijn die zich hebben gemeld. De gemeente kijkt dan het volgende jaar of er een plek voor u beschikbaar is. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden.

Kortom

  • Als u denkt dat u alleen op een beschutte werkplek kunt werken, vraagt u aan UWV in uw regio een beoordeling beschut werk
  • Bij een positief advies van UWV gaat u naar uw gemeente en bekijkt u samen met uw gemeente welk werk bij u past en hoeveel uren u gaat werken
  • Het gaat om een baan met salaris tegen in ieder geval het minimumloon. Dat kan met een tijdelijk contract zijn
  • Uw gemeente kijkt samen met u welke extra begeleiding of aanpassingen van het werk nodig zijn, zodat u uw werk goed kunt doen.

Informatie
Er is al veel informatie over beschut werk beschikbaar. Op bijvoorbeeld rijksoverheid.nl of samenvoordeklant.nl. Deze informatie wordt begin 2017 vernieuwd. Met dit korte bericht stellen we u alvast op de hoogte van de recente wijzigingen. Als u vragen heeft kunt u ook terecht bij uw gemeente, UWV of de onafhankelijke cliëntenondersteuning in uw gemeente.

De Landelijke cliëntenraad oneens met de praktijkroute

Beschut werken moet lonen, oneens met Praktijkroute

Wie beschut wil werken, wordt nu regelmatig afgescheept met dagbesteding. Dát kan niet, zegt de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Daarnaast moet het mogelijk zijn dat mensen zichzelf bij UWV aanmelden voor een indicatie Beschut Werken. De LCR dringt er bij de Tweede Kamer op aan om akkoord te gaan met het voorstel om Beschut werk te regelen door een verplichting aan gemeenten op te leggen. De LCR blijft invoering van de Praktijkroute een foute keuze vinden. Donderdag 27 oktober vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de Participatiewet.

Verbeteringen

De LCR draagt een aantal verbeteringen aan bij het voorstel Beschut werken zodat werken altijd loont en mensen hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verliezen door werk. Verder bekritiseert de LCR de invoering van de praktijkroute omdat nu mensen met geen of kleine beperkingen wel via gemeenten maar niet via UWV in het Register kunnen komen. Dat is in strijd met het voorkeursbeleid om mensen met aanzienlijke beperkingen in aanmerking te laten komen voor de banenafspraak.  Bovendien lost de Praktijkroute veel problemen niet op die nu blijven liggen, zoals het vinden van mensen uit het Register die ook kunnen werken.

Gemeenten moeten beschut werken verplicht aanbieden zegt LCR

Kunnen werken, maar alléén als dat beschut werken is. Verplichtingen krijgen om aan het werk te komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel. Maar nog altijd niet aan het werk komen, omdat gemeenten geen beschut werken hoeven aan te bieden. Dat is de Kafkiaanse situatie waar veel mensen zich in bevinden sinds de komst van de Participatiewet. De enige oplossing is, zo zegt de Landelijke Cliëntenraad (LCR), dat gemeenten verplicht worden beschut werken aan te bieden. ‘Dan kan deze groep mensen ook meedraaien, een normaal loon ontvangen én een pensioen opbouwen’.

Buiten de boot:

Deze groep mensen viel vroeger onder de Wajong. Ze dreigen buiten de boot te vallen omdat de Wajong alleen nog openstaat voor jonggehandicapten die geen arbeidsvermogen hebben. En dus vallen ze onder de Participatiewet. Omdat ze aangewezen zijn op beschut werken en de gemeente dat niet hoeft te organiseren, ontnemen vele gemeenten deze groep het recht op betaalde arbeid. De LCR: ‘Als het organiseren van beschut werken voor gemeenten geen verplichting is, horen betrokkenen niet thuis in het op werk aanvaarden gerichte regime van de Participatiewet. Immers: zijn zijn zonder beschut werken niet tot werken in staat.’

Klik voor: de LCR-brief aan de leden van de Tweede Kamer over de behandeling van wijzigingen in de Participatiewet

Bron: Landelijke cliëntenraad