Wat doet de SCW op het moment?

Een indruk van onze activiteiten: We helpen op ons inloopspreekuur momenteel veel mensen met de aanvraag Energietoeslag en de aanvraag voor het gratis dalvrij abonnement van Connexxion (geldt alleen voor Middelburgse cliënten). We adviseerden (met spoed) over de beleidsregels voor Energietoeslag van de  drie Walcherse gemeenten. Ook denken we met Middelburg mee over de Woonzorgvisie voor zover deze visie de cliënten van Orionis en de minima betreft. En de SCW adviseerde op dezelfde wijze over het beleidsplan Weer Thuis Op Walcheren (Beschermd wonen). We overlegden en adviseerden over de Preventievisie Veere. We adviseren en overleggen aan en met gemeente Middelburg over het Beleidskader Bestaanszekerheid, Meedoen naar vermogen en Inburgering. Onlangs hadden we in verband hiermee een gesprek met wethouder J. Louws. Ook zijn we betrokken bij de OV Minimapas van Connexxion die Middelburg in per november beschikbaar stelt aan minima. (Dit betreft een testperiode van een jaar, het succes is afhankelijk van het aantal actieve deelnemers!)
Eerder dit jaar adviseerden we na uitgebreid overleg over de beleidsregel Bijzondere Bijstand Veere. De SCW is blij met het resultaat; de nieuwe regels brengen veel verbeteringen met zich mee. Ook hebben we bij Orionis aangedrongen op een eenvoudiger formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Orionis heeft dit ter harte genomen en heeft het aanvraagformulier vereenvoudigd.
Orionis is akkoord gegaan met ons voorstel om vrijwilligers in de bijstand meer te laten houden van hun vrijwilligersvergoeding. Namelijk het voor bijstandsgerechtigden belastingvrije bedrag.*
In oktober is er weer een Klanttevredenheidsonderzoek Orionis gestart, daar heeft de SCW aan meegewerkt (het mede opstellen van de vragen etc.). We hebben periodiek overleg met de directie van Orionis en de diverse afdelingen en de gemeenten. We bezochten op 20 september de Open Dag bij Orionis. We bezochten in oktober de bijeenkomst om de Kwijtscheldingsprocedure van Sabewa te bespreken. In ons overleg d.d. 1 december met algemeen directeur van Orionis Henk Guise hebben we (o.a.) in het bijzonder aandacht gevraagd voor een betere uitleg van en communicatie over de manier waarop inkomsten verrekend worden met de uitkering. Zodat cliënten beter inzicht krijgen over wat ze maandelijks verwachten kunnen. We verwezen naar het voorbeeld van gemeente Groningen. We gaan hier binnenkort verder over praten met de afdeling inkomen. Binnenkort maken we kennis met de nieuwe beleidsambtenaar Team sociaal van gemeente Vlissingen. Ook gaan we praten met gemeente Middelburg en het Volwassenenfonds. Elke week houden we onze spreekuren; dinsdag in de ZB (Infoplaza) Middelburg en woensdag op het SCW kantoor in Vlissingen. De SCW heeft onlangs twee nieuwe leden kunnen aanmelden. Bij de SCW is nog plek voor nieuwe leden/vrijwilligers. Belangstelling? Vul dan het vacatureformulier in. (We zijn blij dat we al diverse reacties mochten ontvangen!)

*Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.
Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Vraag dit eerst na bij Orionis.

Bron: Belastingdienst.nl

Werkgelegenheid mensen met een arbeidsbeperking onder druk

Persbericht Cedris, 30 juni 2017: Ondanks een beperkte groei van het aantal garantiebanen is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking in 2016 gedaald.

Dat is de conclusie die Cedris trekt uit de zogenoemde tweemeting die het kabinet heeft gepubliceerd. De banenafspraak houdt in dat werkgevers in de markt en bij de overheid tot eind 2025 in totaal 125.000 extra banen realiseren voor de doelgroep. De doelstelling voor 2016 is nipt gehaald en dat is te danken aan de werkgevers in de markt. ‘Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid is zelfs afgenomen en dat is buitengewoon teleurstellend’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

 

Sterke afname detachering vanuit SW-bedrijf

Een belangrijke verklaring voor de afvlakkende groei van de garantiebanen is de forse daling van het aantal detacheringscontracten met Sociale Werkbedrijven (SW). In totaal is het aantal garantiebanen dat via detacheringen vanuit de SW is ingevuld in 2016 gedaald met bijna 2400.

Inclusiviteit neemt toe, werkgelegenheid daalt

Door een stijging van het aantal dienstverbanden bij werkgevers in de marktsector is het aantal garantiebanen met 1500 gestegen. De werkgevers in de marktsector zijn daarmee hun afspraken nagekomen en dat verdient een compliment. Daarmee is de arbeidsmarkt in ieder geval een beetje inclusiever geworden. Maar tegenover de stijging van de garantiebanen staat een jaarlijkse daling van 4.500 tot 5000 mensen in de sociale werkbedrijven, door uitstroom vanwege ziekte, overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze daling zet zich de komende jaren door.

Cedris maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. In plaats van dat de banenafspraak leidt tot meer werkgelegenheid is de conclusie dat de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dit jaar is afgenomen. Ook het feit dat de rol van SW-bedrijven bij de realisatie van de banenafspraak kleiner wordt is reden voor zorg. De inzet van de kennis en infrastructuur van de Sw-sector is noodzakelijk om mensen met een arbeidsbeperking bij ‘gewone’ werkgevers te plaatsen en daarmee de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Bezuinigingen zijn te fors

Het is duidelijk dat de bezuinigingen op de WSW en de Participatiewet verkeerd uitpakken. Cedris roept het kabinet en de Tweede Kamer op om gerichte maatregelen te nemen. Job Cohen: ‘Zolang gemeenten en SWbedrijven niet beschikken over voldoende financiële middelen om kwetsbare werknemers op hun werkplek te begeleiden en werkgevers noodzakelijke ondersteuning te bieden, zal de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijven. En dat is het laatste dat wij willen. Er moet echt een tandje bij. Onze leden stropen de mouwen daar graag voor op’.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com