Werkgelegenheid mensen met een arbeidsbeperking onder druk

Persbericht Cedris, 30 juni 2017: Ondanks een beperkte groei van het aantal garantiebanen is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking in 2016 gedaald.

Dat is de conclusie die Cedris trekt uit de zogenoemde tweemeting die het kabinet heeft gepubliceerd. De banenafspraak houdt in dat werkgevers in de markt en bij de overheid tot eind 2025 in totaal 125.000 extra banen realiseren voor de doelgroep. De doelstelling voor 2016 is nipt gehaald en dat is te danken aan de werkgevers in de markt. ‘Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid is zelfs afgenomen en dat is buitengewoon teleurstellend’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

 

Sterke afname detachering vanuit SW-bedrijf

Een belangrijke verklaring voor de afvlakkende groei van de garantiebanen is de forse daling van het aantal detacheringscontracten met Sociale Werkbedrijven (SW). In totaal is het aantal garantiebanen dat via detacheringen vanuit de SW is ingevuld in 2016 gedaald met bijna 2400.

Inclusiviteit neemt toe, werkgelegenheid daalt

Door een stijging van het aantal dienstverbanden bij werkgevers in de marktsector is het aantal garantiebanen met 1500 gestegen. De werkgevers in de marktsector zijn daarmee hun afspraken nagekomen en dat verdient een compliment. Daarmee is de arbeidsmarkt in ieder geval een beetje inclusiever geworden. Maar tegenover de stijging van de garantiebanen staat een jaarlijkse daling van 4.500 tot 5000 mensen in de sociale werkbedrijven, door uitstroom vanwege ziekte, overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze daling zet zich de komende jaren door.

Cedris maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. In plaats van dat de banenafspraak leidt tot meer werkgelegenheid is de conclusie dat de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dit jaar is afgenomen. Ook het feit dat de rol van SW-bedrijven bij de realisatie van de banenafspraak kleiner wordt is reden voor zorg. De inzet van de kennis en infrastructuur van de Sw-sector is noodzakelijk om mensen met een arbeidsbeperking bij ‘gewone’ werkgevers te plaatsen en daarmee de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Bezuinigingen zijn te fors

Het is duidelijk dat de bezuinigingen op de WSW en de Participatiewet verkeerd uitpakken. Cedris roept het kabinet en de Tweede Kamer op om gerichte maatregelen te nemen. Job Cohen: ‘Zolang gemeenten en SWbedrijven niet beschikken over voldoende financiële middelen om kwetsbare werknemers op hun werkplek te begeleiden en werkgevers noodzakelijke ondersteuning te bieden, zal de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijven. En dat is het laatste dat wij willen. Er moet echt een tandje bij. Onze leden stropen de mouwen daar graag voor op’.