Een aantal Nederlandse gemeenten gebruikt algoritmes om te voorspellen welke burgers bijstandsfraude plegen. Ook Orionis doet mee aan dit experiment. In diverse artikelen in NRC en Binnenlands Bestuur staat vermeld dat de SCW hiervan op de hoogte is gesteld. ("Bij Orionis Walcheren is de cliëntenraad op de hoogte van dit experiment")

Dit is feitelijk onjuist:

De Sociale Cliëntenraad Walcheren is niet op de hoogte gebracht van dit experiment.

Dat is strijdig met de verordening die stelt dat de Sociale Cliëntenraad Walcheren betrokken moet worden bij voorbereiding, afstemming en totstandkoming van zaken waarmee cliënten rechtstreeks worden geconfronteerd en bij beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt. De SCW moet de gelegenheid worden geboden hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen. Het Dagelijks Bestuur van Orionis draagt er zorg voor dat aan de SCW alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.


Daarnaast het volgende: Het informeren van de cliëntenraad kan niet in de plaats komen van het toestemming vragen aan cliënten voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Het informeren van een cliëntenraad vervangt niet de wettelijke verplichting tot het informeren van personen over de verwerking van hun persoonsgegevens.