Welke maatregelen neemt het kabinet om werkgelegenheid te behouden?   

Lees hier de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en de vragen hieronder. 

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers?  

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Maar de verklaring van een “derde deskundige” hoeft niet meteen te worden ingediend bij het aanvragen van uitstel. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?  

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de belastingdienst?    

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hier voor gelden.

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen? 

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

 

Welke Europese en internationale financiële maatregelen worden er genomen?   

 • De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld komt ten goede aan de ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt.
 • Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet boven de 3 procent van het bruto binnenland product (bbp) uitkomen, en de staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. Deze Europese begrotingsregels worden nu minder streng toegepast. Dat geeft landen meer ruimte om financiële steunmaatregelen te nemen. 
 • Europese staatsteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Zo kunnen deze banken hun rol als financier van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen.
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor 120 miljard euro extra aan obligaties op. Dat zijn voor een belangrijk deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren.
 • De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.
 • De EIB zorgt via bestaande middelen dat er geld beschikbaar is voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus. 
 • Het IMF heeft voor de korte termijn 50 miljard dollar aan financiering beschikbaar die snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus.
 • De Wereldbank stelt versneld 14 miljard dollar beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen. 
 • Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie in de gaten houden en staan ze klaar om zo nodig meer hulp te bieden.
 • De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten. 

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?    

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen. 

Wat doet het kabinet voor ZZP’ers?     

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt. 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?    

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?    

 • De uitbraak van het Corona-virus is de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. 
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?    

Nee dat is niet meer mogelijk.  

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?    

AAls u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?  

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. 

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW.

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW-maatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist

 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? 

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?    

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling. 

Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?  

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte vande eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?    

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?        

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers?   

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees in de kamerbrief meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus. Of lees meer over de extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?    

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Daarmee staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.  

De overige sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?  

De BMKB-regeling is aangepast en daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. 

Wat is Qredits?    

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan. 

Welke regelingen zijn er voor (middel)grote bedrijven?    

Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, ook grote bedrijven. Zij  hebben doorgaans meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar ook zij lopen tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. 

Het garantiebudget van de GO wordt substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per onderneming wordt substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren even hoog tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op gebruikelijke wijze melden bij hun financier.

Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de GO?     

De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd.

Zijn er specifieke regelingen voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen?    

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van €4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd."

Waarom per bedrijf maar een bedrag van 4.000 euro? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?    

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag. 

Bedrijven in welke sectoren krijgen dit bedrag?    

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd. 

Welke maatregelen worden er genomen voor de cultuursector?    

Het Rijk is met de cultuursector in overleg. De gevolgen van het coronavirus voor deze sector zijn aanzienlijk. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor ZZP’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Wat houdt de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) voor land- en tuinbouwbedrijven in?   

De land- en tuinbouwsector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Wanneer verwacht u de regeling open te kunnen stellen?    

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. 

Waarom is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) niet gelijktijdig opengesteld met de verruiming van de BMKB voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronaproblematiek?    

De Borgstelling Landbouwkredieten (BL) is een andere regeling die bovendien onder een ander staatssteunkader valt. Hiervoor moest nog het nodige uitgezocht worden. 

Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)?    

LNV staat borg en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. 

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?     

De Borgstelling Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven.

Wordt deze ook opengesteld voor vissers?    

De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het ministerie houdt samen met de sectoren de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig noodzakelijke en passende maatregelen en kunnen treffen. 

Is deze maatregel voldoende om te voorkomen dat er agrarisch bedrijven omvallen?    

Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, helpt deze regeling de liquiditeitsproblemen van in de kern gezonde bedrijven te overbruggen.

Van welke andere aangekondigde economische maatregelen kunnen boeren, tuinders (en vissers) gebruik maken?    

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld zoals aanvraag werktijdverkorting en fiscale regelingen. Daar kunnen ook de agrarisch ondernemers gebruik van maken.  

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?  

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op.

Gaat het wat minder met de economie? Of is er sprake van een noodsituatie? Dan komt die financiële buffer goed van pas. Er is dan alle ruimte om probleemloos de staatsschuld een tijd op te laten lopen. 

Zo is er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En als dat nodig is, is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Zijn deze maatregelen voldoende om werk en banen te redden? Kan er al ingeschat worden hoeveel banen op de tocht staan?    

Het kabinet zet allerlei maatregelen in om ondernemers, werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen de nadelige economische effecten. We richten ons daarbij vooral op het behouden van banen en bedrijven. Het is nog te vroeg om aan te geven hoeveel banen er mogelijk op de tocht staan.  

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?    

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (gratis). Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Openingstijden:

 • Dinsdag 17 maart tot 23.00 uur.
 • Woensdag 18 tot en met vrijdag 20 maart tot 20.00 uur.
 • Vanaf maandag 23 maart weer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.

Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Bron: Rijksoverheid