Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij.

In 2021 onderzocht de AP de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau (IB). Via het IB koppelen gemeenten veel informatiebronnen om te zorgen voor een efficiënte verstrekking van bijstand, en om bijstandsgerechtigden te controleren in het kader van die verstrekte bijstand. Het viel het AP op dat gemeenten dat vaak maandelijks doen.

De AP is er niet van overtuigd dat het standaard elke maand controleren van alle uitkeringsgerechtigden noodzakelijk is en maakt zich zorgen dat gemeenten mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is.

Lees meer..

Bron: Divosa

De SCW heeft eind 2021 en begin 2022 vragen gesteld aan Orionis over dit onderwerp.

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen, zoals actief werk zoeken en aangeboden werk aannemen, heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Na afloop van de ontheffing zijn er soms positieve effecten op uitstroom. Ook andere maatregelen laten soms positieve effecten zien, maar dit verschilt per gemeente. Met name in de gemeente Utrecht waren de effecten van de onderzochte maatregelen positief. Dit blijkt uit het ‘Vervolgonderzoek experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van experimenten in de gemeenten Deventer, Utrecht en Wageningen. Lees meer..

Bron:Divosa

Inwoners van Walcheren die mantelzorg krijgen, kunnen van 1 februari tot en met 30 april 2022 de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit kan bij Manteling via de website www.mantelingwalcheren.nl of via het telefoonnummer 0118 - 553530. De mantelzorgwaardering moet elk jaar opnieuw aangevraagd te worden! Lees hier verder.